Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě pod doménou www.galanteriezkuze.cz, která je vlastněna a provozována podnikatelským subjektem Ing.Ilona Kaňáková, IK Leather, IČ 723 60 291, se sídlem Švýcarská 4104/5, 796 04 Prostějov, provozovna Husovo nám. 2236/51a, 796 01 Prostějov (dále jen Prodávající). Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím a podnikateli, resp. spotřebiteli (dále jen Kupující). Veškeré kontaktní údaje jsou zveřejněny na doméně www.galanteriezkuze.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

2.1. Prodávajícím je podnikatelský subjekt Ing.Ilona Kaňáková, IČ 723 60 291, se sídlem Švýcarská 4104/5, 796 04 Prostějov.

2.2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel prodávaného zboží.

2.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými stanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 2.4. Podnikatelem se rozumí

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. svobodná povolání apod.)
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána v evidenci podle zvláštního předpisu.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto VOP.

2.5. Spotřebitelská smlouva. Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (resp.Kupující) a na druhé straně dodavatel (resp.Prodávající).

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Závazně objednat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

3.2. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce, resp. Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese ilonakanakova@seznam.cz nebo na výše uvedené adrese sídla či provozovny Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

4.1. Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího především prostřednictvím objednávkového systému elektronického obchodu, popřípadě elektronicky či telefonicky (viz. kontaktní údaje).

4.2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího (spotřebitelem či podnikatelem) a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím uvedenou elektronickou adresu, na vznik Kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté smluvní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a reflektují zákony České republiky, přičemž Kupní smlouvu je možné uzavřít výhradně v českém jazyce. Spotřebitel, který je občanem jiného členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření Kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je na vyžádání Kupujícího přístupná nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího uzavření.

5. Cena a platba

5.1. Nabídka s ceny uvedené u každé položky zboží nabízeného na elektronickém obchodu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po celou dobu, kdy jsou tyto produkty Prodávajícím v internetovém obchodě veřejně nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části 6.Dodací lhůta a podmínky dodání. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná smluvní cena uvedená u daného produktu nezahrnuje náklady na doručení zboží s využitím přepravce či služeb České pošty. Jako cena při uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako dodací list. Kupující může zboží převzít od Prodávajícího výhradně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

5.2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze nezajistí dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně peněžní plnění Kupujícímu následně dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost dodání vznikla.

5.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

5.4. Prodávající akceptuje následující formy úhrady objednaného zboží:

 • platba v hotovosti při převzetí
 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

6.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu přepravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

6.2. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření Kupní smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.3. Prodávající akceptuje předání zboží buď formou osobního převzetí, nebo prostřednictvím služeb České pošty (dobírka). V předem ve vzájemně dohodnutých případech lze využít i služeb veřejného přepravce, avšak s výhradním písemným souhlasem Kupujícího (elektronicky), včetně ceny přepravy, jež není součástí smluvní ceny zboží. Jedná se o případy většího objemu objednaného zboží, které nelze dodat prostřednictvím České pošty nebo v případě nižších nákladů takové přepravy.

6.4. Do 5-ti dnů od zakoupení zboží poskytuje Prodejce možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat Kupujícímu pouze jednou, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu.

6.5. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 5-ti dnů hradí náklady na vzájemně dohodnutou formu přepravy Kupující.

7. Záruka a servis

7.1. Při prodeji nabízených produktů je zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje, resp. převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

7.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

7.3. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

7.4. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura apod.). V případě zaslání zboží Kupujícímu, či Prodávajícímu v případě vrácení zboží, je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

7.5. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

8.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

d.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, dokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

e.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

f.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

8.2. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

8.3. Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelným nedovoleným zásahem či manipulací se zbožím
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných událostí

 

9. Ukončení Kupní smlouvy

9.1. Vzhledem k charakteru uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Kupní smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 5-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 záona č 40/164 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od Kupní smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, kterou za tímto účlem Kupující Prodávajícímu sdělí.

9.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s internetovou nabídkou, resp. Kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

10.2. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

10.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z Kupní smlouvy na třetí osobu.

10.4. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

10.5. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smluvního jednání či závazků vzniklých uzavřením Kupní smlouvy nebo v souvislosti s VOP.

10.6. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodný právem pro Kupní smlouvu a tyto VOP právo české a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen č. VI Ří I, týkající se spotřebitelských smluv.

10.7. V případě, že kterékoliv ustanovení Kupní smlouvy nebo VOP je, nebo se stane či bude, shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Kupní smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Prostějově pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy nebo VOP či v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s Kupní smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Prostějově.

10.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 15.11.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.